ജോലിയില്ലേ? സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് വിശദമായി അറിയാം

എം.എസ്.എം.ഇ സെക്ടറുകള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നല്കിവരുന്നത്. സംരംഭകരാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശങ്ക ഇല്ലാതെ സംരംഭമേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുവാന്‍ കഴിയുന്ന ധാരാളം സര്‍ക്കാര്‍ സഹായ പദ്ധതികള്‍ നിലവിലുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ യാതൊരു ജാമ്യവും ഇല്ലാതെ വായ്പ നല്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജാമ്യം. എല്ലാ വാണിജ്യബാങ്കുകള്‍ക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് നിര്‍ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകള്‍ ജാമ്യം ഇല്ലാതെ മാത്രമേ നല്കാവൂ എന്നാണ് നിര്‍ദേശം.സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ സംരംഭകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌. വായ്പ ചെുതായാലും വലുതായാലും മികച്ച ധനകാര്യ ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്‌. വായ്പ എടുത്ത്‌ വലിയ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടുപോകുന്ന ധാരാളം സംരംഭകരെ നമുക്ക്‌ കാണാൻ കഴിയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *