നവരാത്രി ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആയ റവ ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം, കിടിലം റെസിപ്പി അറിയാം

നവരാത്രി ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ആയ റവ ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം.

നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്രത്തോളം ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇനി ഈ ദീപാവലി വരുമ്പോൾ ഒരു മധുരം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ഒരു റവ ഹൽവ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്, കാരണം റവ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല സ്വദോടെ ഇൗ രീതിയിൽ ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, സാധാരണ എല്ലാവരും റവ വച്ചു കേസരി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ഒരു ഹൽവ പരീക്ഷിക്കാം.

ഇതിനായി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് റവ, നാല് കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര, അരക്കപ്പ് നെയ്യ്, അല്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പും, ഉണക്ക മുന്തിരി എന്നിവ മതിയാകും. ഇത്രയും ചേരുവകൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതിനാൽ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയി തന്നെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാം,

ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വീഡിയോയിൽ വിശദം ആണ്. കടപ്പാട്: Jaya’s Reciepes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *