അടപ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അട വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കാണാം, ഇത്രയും ഈസി ആയിരുന്നോ

അടപ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അട വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.

അട പ്രഥമൻ വളരെ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പായസം ആണ്, പലർക്കും ഇൗ പായസം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, എന്നാല് അത് തയ്യാറാക്കാൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന അട എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് അത് വച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കാം.

സാധാരണ നമ്മൾ അട പാക്കറ്റ് ആയി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക, എന്നാല് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അട പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല, എന്നാൽ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് രുചി കൂടുകയും ഒപ്പം മായമില്ലാത്തത് ആണെന്ന് ആശ്വസിക്കാം.

അപ്പോൾ അത്തരം അടപ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് കാൽടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്, മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മാവ് കലക്കി വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചു കൊണ്ട് ആണ് അട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. കടപ്പാട്: Henna’s LIL World.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *