മിക്സി കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുവാൻ ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഈ പത്തു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്തുണ്ട്

നിങ്ങളുടെ മിക്സി ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുവാൻ ആയി ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഈ പത്തു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്തുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവായിരിക്കും. ഇപ്പൊൾ മിക്‌സികൾ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല, നല്ല വില കൊടുത്ത് അഞ്ചും പത്തും വർഷം വാറണ്ടിയോടെ മിക്സി വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുനാൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞു അതിനെ ജാർ, ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേടുവന്നു എന്ന് വരാം.

ഇത് തീർത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന തെറ്റു കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് അറിയാത്ത മിക്സി സംബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവ കേടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായി മിക്സി സംബന്ധമായ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന 10 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം മിക്സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയണം. തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മിക്സിയുടെ ദീർഗ കാല ഉപയോഗത്തിന് സഹായകരമാകുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി നിർദ്ദേശിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *