എത്ര നാറ്റമുള്ള മീൻ ആയാലും അത് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉളുമ്പ് നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ

എത്ര പൊട്ട നാറ്റമുള്ള മീൻ ആയാൽ പോലും അത് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉളുമ്പ് നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയാകും. മീനും ഇറച്ചിയും കഴുകുന്നവരും വൃത്തിയാക്കുന്നവരും വൃത്തിയാക്കൽ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും.

അത് സോപ്പിട്ട് കഴുകിയാലും ചിലപ്പോൾ പോയെന്ന് വരുകയില്ല. കയ്യിൽ മാത്രമല്ല കൈയിട്ടത് കൈത്തണ്ടയിലും ഒക്കെ ഈ മണം പടർന്നു എന്ന് വരാം, അപ്പോൾ അത് വച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മോശം തന്നെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എളുപ്പം ആ ഒരു നാറ്റം കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് രീതി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങൾ ഇവയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ പരമാവധി കൈയിൽ മോതിരവും, വളയും ഒന്നും ഇടാൻ ശ്രമിക്കരുത്, ഉണ്ടെകിൽ അതിന്മേലും മണം വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയാം. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സാധനം വച്ചാണ് എളുപ്പം ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *