വീട്ടിലെ മിക്സിയിൽ തന്നെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം, ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ

വീട്ടിലെ മിക്സിയിൽ തന്നെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം, ഒപ്പം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, വെളിച്ചെണ്ണയില്ലാത്ത അടുക്കളയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇവ ഒരുവീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമാണ്.

പാചകത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ നല്ലൊരു അളവിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, അതിന് നമ്മൾ തന്നെ നാളികേരം എടുത്തു തയ്യാറാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിയും ഫ്രിഡ്ജിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അത് വച്ചു പാചകം ചെയ്താൽ വിഭവത്തിന്റെ രുചി കൂടും, ഒപ്പം തലയിലും ദേഹത്ത് തേക്കുവാനും, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *