കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഓയിൽ ഇതാ

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ക്യാരറ്റ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് പണം കൊടുത്ത് വേറെ ക്രീമുകൾ ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ഫേസ്പാക്കുകളിലും ക്യാരറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ നമുക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണ് ക്യാരറ്റ് ഓയിൽ. ഇവ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

ക്യാരറ്റ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ 100ml വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ടു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ടു കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലേയിമിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തിളച്ച് ക്യാരറ്റ് കളർ ഒക്കെ മാറി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. അപ്പൊൾ ഫ്ലേയും ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എന്നിട്ട് ഇൗ സംഭവം നല്ലപോലെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇൗ അരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കണം, അതിനുശേഷം ഈ എണ്ണ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ആകുന്നതാണ്, അതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഫലപ്രദമായ 2 ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കണം.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും എല്ലാം വിശദമാക്കി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *